ÜYELİK
E-posta : Şifre :

Üyelik Talep Formu

Dernek Yönetim Kurulu Dernek Üyelerimiz
BASINDA BİZ♦  İş Teftiş Kurulu’nda yeni teftiş anlayışı♦  Kaçak İşçide Dikkat Edilecekler♦  TV8 İlk Sayfa♦  ATV Kahvaltı Haberleri♦  Çalışan Annenin Bakıcı SorunuTüm Basında Biz »HABERLER♦  İş Teftiş Kurulunun Toplantısına Katıldık.♦  Çalışma ve İş Kurumu İstanbul İl Müdürü Yunus YELMEN’i ziyaret ettik.♦  İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü F. Eren Türkmen beyi ziyaret ettik♦  Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği değişti♦  Bakıcı Arayan Ailelerin DikkatineTüm Haberler »DUYURULAR♦  Derneğimiz iş teftiş kurulu müfettişleri ile ramada otelde toplandı.♦  İzinsiz Yabancı Uyruklu Eleman Çalıştırmanın Cezası♦  Kamuoyu Duyurusu♦  İoibd dernek Kuruluşu ÇalışmasıBASIN BÜLTENLERİ♦  Özel İstihdam Bürosu Yönetmelik Değişikliği♦  “Bakıcı Dehşeti” Değil Ruhsal Sağlık Sorunu♦  Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştır(ma)♦  TİSK ve Ö.İ.BürolarıMEVZUAT♦  4904 sayılı kanuna göre idari para cezaları♦  4857 sayılı iş kanununa göre uygulanacak para cezaları♦  4904 İşkur Yasası♦  Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği ♦  Yabancıların Çalışma İzinleri KanunuTüm Mevzuat »İZİNLİ İSTİHDAM BÜROLARI LİSTESİ♦  Özel İstihdam Büroları
Özel İstihdam Bürosu Olma Şartları18.04.2011

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI HAKKINDA HER ŞEY

İş ve İşçi Bulmaya Aracılık Nedir?


 İş ve işçi bulmaya aracılık genel olarak;

İş arayanlarla işçi arayanların herhangi bir ortamda karşılaşmasını sağlama faaliyetidir. ILO’nun 96 sayılı Sözleşmesinde iş bulma büroları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

Bu Sözleşme bakımından "ücretli iş bulma büroları" tâbiri şunları ifade eder:

a) Kazanç gayesi takip eden iş bulma büroları, yani doğrudan doğruya veya dolayısıyla tarafların her hangi birinden maddi bir menfaat temini maksadıyla, bir işçiye iş, veya bir işverene işçi bulmak hususunda tavassut eden her şahıs, şirket müessese, acente veya diğer herhangi bir teşekkül; ve münhasıran veya esas itibariyle iştigal mevzuu işverenlerle işçiler arasında tavassuttan ibaret olan gazeteler ile,

b) Kazanç gayesi takip etmeyen iş bulma büroları, yani maddi bir menfaat gütmemekle beraber, işverenlerden veya işçiden, yapılan hizmet mukabilinde duhuliye, aidat veya başka herhangi bir nam altında ücret alan şirket, müessese, acente veya diğer teşekküllerin iş bulma servisleridir.”

Bu bağlamda, iş arayanlar ile işverenlerin herhangi bir ortamda üçüncü bir taraf aracılığıyla karşılaşmasını sağlama faaliyeti iş ve işçi bulmaya aracılık olarak değerlendirilmektedir. Bu faaliyetler, özgeçmiş bankası oluşturulması, iş arayanlara ait bilgilerin işverenlerin bilgisine sunulması, iş ve işçi bulma ilanının yayınlanması gibi faaliyetlerdir.

Özetle, iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti gerçek ve tüzel kişiliklerce;

- doğrudan ya da dolaylı olarak,

- gelir amacı olsun, olmasın,

- işyerinde ve/veya internet üzerinden,

- bağımsız olarak ya da ek olarak sadece bu amaca yönelik olarak yayımlanan gazete, dergi, vb. yayınlar aracılığı ile,

- tam ya da kısmi zamanlı işlerde,

yapılan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetlerini kapsar. Bu faaliyetlerin yapılabilmesi için Kurumdan izin alınması gerekir.

Özel İstihdam Bürosu Tanımı

İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık yapmak üzere Kurumca izin verilen, bir işyerinde veya 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer yayın araçlarından biri ile faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerdir. 

Özel İstihdam Büroları Hakkında Mevcut Düzenlemeler Nelerdir?

- 4857 sayılı İş Kanununun 90. maddesi, 

- 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 17-20. maddeleri,

- Özel İstihdam Büroları Hakkında Yönetmelik (01/08/2008 tarih ve 26954 sayılı Resmi Gazete),

- Türkiye İş Kurumu tarafından 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci Maddesine ve 4857 sayılı İş Kanununun 108 inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ (06/08/2008 tarih ve 26959 sayılı Resmi Gazete ile 28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi Gazete)

Bu düzenlemelere ana sayfadan (Kurumumuz/Kurum Mevzuatı) ulaşılabilir.

Kimler Özel İstihdam Bürosu Açabilir?

Gerçek kişiler ile tüzel kişilikler özel istihdam bürosu açabilir. Türk Ticaret Kanununa göre kurulan şirketlerin yanı sıra belediye, üniversite, dernek, vakıf gibi kuruluşlar da tüzel kişilik taşımaları nedeniyle özel istihdam bürosu açabilirler.

Özel İstihdam Bürosu Açma Başvurusu Nereye Yapılacak?

Özel istihdam bürosu başvuruları Türkiye İş Kurumu il müdürlüklerine yapılacaktır. İl Müdürlükleri adres ve telefonlarına ana sayfadan ulaşılabilir. İstanbul ilinde, İstanbul İl Müdürlüklerine bağlı şube müdürlüklerine başvuru yapılacaktır.

Özel İstihdam Bürosu Açabilmek İçin Hangi Belgelerle Başvurulacak
 

a) Yetkili kişiye ait T.C. kimlik numarası beyanı (Başvuru Formu üzerinde), yabancılar için başvuru yapılan büroda çalışmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan çalışma izin belgesinin örneği,

b) Yetkili kişiye ait en az lisans düzeyinde öğrenim belgesinin örneği, yurtdışı okullardan mezun olanlar için yeminli mütercimlerce Türkçeye tercüme edilmiş diploma örneği,

c) Tacir sıfatı taşıyan yetkili kişiye ait müflis veya konkordato ilan etmemiş olduğuna ilişkin ticaret sicil memurluğundan veya ticaret mahkemelerinden alınmış belge, tacir sıfatı taşımayanlar için beyan,

ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan/beyanlar

d) Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtilen kriterlere uygun, nitelikli personelin özgeçmişi ve belgeleri ve teknik donanıma sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formu üzerinde web sayfası ve e-posta adresi),

e) İş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin yapılması için tahsis edilmiş, iş arayanla görüşme yapılabilecek şartları haiz fiziki bir mekâna ve/veya internet sayfasına sahip olduklarını gösterir belge

f) Kuruluş ve değişikliklere ilişkin ticaret veya esnaf sicili gazeteleri, şirket niteliği taşımayan tüzel kişiler için kuruluş sözleşmesi ya da yerine geçen belge (gerçek kişiler dahil),

g) Yetkili kişiye ait imza sirküleri,

h) Kat’î ve süresiz banka teminat mektubu (Kurumca hazırlanan örneğe uygun) ya da Türk Lirası olarak nakit

ı) Masraf karşılığı,

Teminat Mektubu Miktarı Ne Kadardır?

2013 yılı için 26.567 TL ‘dir.

Masraf Miktarı Ne Kadardır?

2013 yılı için 1.995 TL ‘dir.

Tüzel Kişiliği İdare, Temsil ve İlzama Yetkili Kişi Kimdir?

Özel istihdam bürosu açmak isteyen tüzel kişiliğin kuruluş sözleşmesinin yer aldığı Ticaret Sicili Gazetesinde, kuruluş sözleşmesinde idareden sorumlu/şirket müdür olarak adı bildirilen kişi veya kişilerdir.

Başvuru esnasında gereken bu kişi/kişilere ait, T.C. kimlik numarası/çalışma izin belgesi, lisans (4 yıllık) diploması örneği, özgeçmiş ve müflis veya konkordato ilan etmemiş olduğuna dair ticaret mahkemelerinden veya ticaret sicili memurluklarından alınan belgelerin ibraz edilmesi gerekir.

Tüzel kişiliklerde, ticaret sicili gazetesinde, diğer tüzel kişiliklerde ise şirket sözleşmesi ya da yerine geçen sözleşmelerde adı geçen kişi veya kişilerin birden fazla olması halinde bu kişilerin her biri için ayrı ayrı bu şartları yerine getirmesi gerekir.

Özel İstihdam Bürosu Faaliyetlerinde İmza Yetkisini Kim Kullanır?

Özel istihdam bürosu faaliyetlerini yürütebilecek kişilerin temsil ve ilzama yetkili kişiler olması nedeniyle, gerek Kurum ile yapılan yazışmalarda, gerekse de iş arayan vatandaşlarla veya işçi arayan işverenle yapılacak akitlerde (sözleşmelerde) temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imzaları olması gerekmektedir. Örneğin, Kuruma üçer aylık dönemler halinde istatistik bilgilerini üst yazı ekinde gönderen büronun, üst yazısı temsil ve ilzama yetkili kişisi tarafından imzalanması gerekmektedir.

Ancak, iş arayan vatandaşın niteliklerini belirlemek ve mesleklerini tespit için yapılan mülakat sonucunu bir forma işlemek maksadıyla gerçekleştirilen işleme ve sözleşme niteliği taşımayan bu belgelere, Kuruma bildirilmiş olması kaydıyla büro bünyesinde çalışan uzman kişiler tarafından yapılıp belgeye bu kişiler tarafından imza atılabilir. Yani başvuruda bulunan kişilerin sözleşme niteliği taşımayan belgeleri mesleğini tespit eden uzman kişiler tarafından imzalanabilir.

Özel istihdam bürolarının, Kurumla yaptıkları yazışmalarda ve işe yerleştirme faaliyeti ile ilgili hazırladıkları her türlü belgede şirket kaşesinin bulunması zorunludur. Temsil ve ilzama yetkili kişi, şirket kaşesi altına atılan her türlü imzadan sorumludur. Temsil ve ilzama yetkili kişi, kendisi dışında imza atabileceklere ilişkin düzenlenen belgeleri, istendiğinde ibraz etmek zorundadır.

Özel İstihdam Bürosu Açabilmek İçin Alınan Başvurular Nasıl Değerlendirilecektir?

Özel istihdam bürosu açmak isteyenler, Kurum il müdürlüklerine başvurarak gerekli bilgi ve belgeleri ibraz edeceklerdir.

İl Müdürlüklerince belgeler üzerinde ve işyerinde; Genel Müdürlükçe de belgeler üzerinde yapılan incelemelerde başvuru koşullarına uyanlar, Yönetim Kurulunca değerlendirilerek, uygun bulunanlara izin verilecektir.

Kurumda yapılan değerlendirmeler 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Bürolardan İstenilen Teminat Olarak Verilecek Değerler İle Masraf Karşılığı İlk Başvuru Anında mı, yoksa İzin Alındıktan Sonra mı Verilecek? 

Teminat mektubu ve masraf karşılığı il müdürlüğünce başvuru anında alınacaktır. Teminat mektubunun Kurum tarafından hazırlanan teminat mektubu örneğine göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Özel İstihdam Büroları Ne Zaman Faaliyete Başlayabilir?

Özel istihdam büroları başvuruları Yönetim Kurulunca kabul edildikten sonra,kendilerine verilen izin dönemi başlangıç tarihinden itibaren üç yıllık süre içinde faaliyette bulunabilirler. Başvuru yapmış olanlar, izin verilmeden önce faaliyette bulunamazlar.

Özel İstihdam Bürosu İzin Belgesi Verilenler Nasıl Duyurulacak?

Kurumca, özel istihdam izin belgesi verilenler, Kurum İnternet sayfasında duyurulacaktır.

Özel İstihdam Büroları Hangi Faaliyetlerde Bulunabilecekler?

İŞKUR tarafından izin verilen özel istihdam büroları;

- Yurt içinde ve yurt dışında iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinde bulunabileceklerdir.

- Özel istihdam büroları istihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması ya da işgücünün istihdam edilebilirliğini veya istihdamda kalınabilirliğini artırıcı faaliyetlerde bulunabileceklerdir.

- Özel istihdam büroları firmalara insan kaynakları yönetimi alanında danışmanlık faaliyetinde bulunabileceklerdir.

- İzin belgesi almış olan bürolar aynı ya da başka bir ilde şube/irtibat büroları açabileceklerdir.

- Özel istihdam büroları sadece İnternet kanalıyla ya da işyeri yanı sıra İnternet kanalıyla da faaliyette bulunabileceklerdir.

- Yurtdışında buldukları işler için, yurtdışı iş sözleşmelerini Kurumca hazırlanan örneğe uygun olarak düzenleyerek taraflara imzalatacak ve iş sözleşmesini Kuruma onaylatacaklardır. Yurtdışı iş sözleşmelerinin Kurumca onaylanması esnasında iş pasaportlarına “işçi kaşesi” Kurum tarafından basılacaktır.

Özel İstihdam Büroları Hangi Faaliyetlerde Bulunamazlar?

İŞKUR tarafından izin verilen özel istihdam büroları;

- Kamu kurum ve kuruluşlarına iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunamayacaklardır.

- Özel istihdam büroları, kendilerine bağlı işçiler için İş Kanunu yedinci maddede yer alan haller dışında geçici iş ilişkisi sözleşmesi düzenlemeyeceklerdir.

- Özel istihdam büroları pasaportlara işçi kaşesi vuramazlar, bu kaşe Kurumca iş sözleşmelerinin onaylanması esnasında Kurum tarafından pasaportlara vurulacaktır.

- Çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklularla ilgili iş ve işçi bulmaya aracılık yapılamaz.

- Özel istihdam büroları, aynı zamanda mesleki eğitim faaliyeti yapabilmek için Milli Eğitim Bakanlığından ayrıca izin alacaklardır.

İzin Almış Bulunan Bürolar İzin Yenileme Başvurusu Esnasında Faaliyet Alanlarını Yönetmeliğe Göre Yeniden Düzenleyecekler mi?

Kurum tarafından izin verilen ve Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinin 5. maddesinde yer alan faaliyet alanları dışında unvan ve faaliyet alanı bulunan bürolarla ilgili olarak, gerek unvan gerekse ticaret sicili gazetelerinde herhangi bir tadil yapmalarına gerek bulunmamakla birlikte, Yönetmelikte yer alan faaliyet alanları dışındaki alanlarda faaliyet göstermeyeceklerine dair yetkili kişi tarafından imzalanan taahhütname alınacaktır.

Özel İstihdam Bürolarının Yükümlülükleri Nelerdir?

- İş arayanlardan ücret almama, menfaat sağlamama, bu amaçlarla sözleşme yapmama,

- Bürolar tarafından düzenlenen sözleşmelerde işçiye ödenecek ücrete yer verilmesi halinde, ödenmesi öngörülen ücretin net mi yoksa brüt mü olduğunu mutlaka yazma,

- İŞKUR’dan alınan İzin Belgesini işyerinde görülebilir şekilde asma,
 

- Başlıklı kağıt, tabela, afiş ve ilanlarda Yönetmelik ekinde yayınlanan logoyu kullanma,

- Kendine ait web adreslerini Kuruma bildirme,

- İnternet sayfasında izin belgesi no ve tarihine yer verme,

- Özel istihdam bürolarının yönetmelikte öngörülenler dışında iş arayanlarla ücret konusunda, onlardan ücret almaları veya herhangi bir şekilde menfaat temin edecek anlaşmalar yapmama,

- İşgücünün sigortasız çalışması veya sendikaya üye olmaması ya da asgari ücretin altında ücret ödenmesi koşullarını taşıyan ve bu nedenle geçersiz sayılan anlaşmalar yapmama,

- Bir işverenin veya iş arayanın, işe yerleştirme faaliyeti için diğer özel istihdam bürolarından veya Kurumdan hizmet almasını engelleyen ve bu nedenle geçersiz sayılan anlaşma yapmama,

- Faaliyetlerine ilişkin istatistikleri üçer aylık dönemler halinde İŞKUR’a bildirme,

- İşletme ve iş arayanlara ilişkin sadece iş ve işçi bulma faaliyeti için gereken bilgileri toplama ve amaç dışında kullanmama,

- İşe yerleştirme faaliyetlerine ilişkin kayıtları Yönetmelikte öngörülen sürelerde saklama,

- İstendiğinde İŞKUR müfettişlerine ve Kuruma bilgi ve belge verme,

- Yurtdışı iş sözleşmelerini İŞKUR’a onaylatma,

- Elektronik ortamda iş arayan ve işvereni eşleştiren büroların, yurtdışı işe yerleştirmede iş sözleşmesinin Kuruma onaylatılması gerektiğinden, bu şekilde eşleşenlerin olması durumunda bunun merkez ve şubelerinin elektronik ortamında görülmesini sağlama,


- Elektronik ortamda çalışma yapan bürolara, elektronik ortamda yabancı uyruklu iş arayanlar da kayıt yaptırabileceklerinden, yabancı iş arayanların çalışma izinlerini müteakip kayıt ve/veya eşleştirme yaptırabilmeleri konusunda programlarında düzenleme yapmaları, bürolar tarafından işe yerleştirilen yabancı uyruklular olması halinde bu kişilerin bilgilerinin ilgili büro ve şubelerince elektronik ortamda görülebilmesine yönelik düzenleme yapmaları,

- İşçi pasaportlarına Kurumda “işçi kaşesi” bastırma,

- Gazete, afiş vb. ilanlarında İŞKUR’dan izin belgesi alındığı ifadesine ve izin tarihi ve belge no’sunu yazma,

- Başvuru anında Kuruma ibraz edilen bilgi ve belgelerde değişiklik olduğunda 10 gün içinde Kuruma bildirme,

- Şube ve irtibat büroları için bilgi verme/başvuru yapma,

Özel İstihdam bürosu İzin Belgesi Yenileme Şartları Nelerdir?

Özel istihdam bürosu izin belgeleri üç yıl süre için geçerlidir. Bürolar, izin belgelerinde yazılı olan tarihler arasında faaliyet gösterebilirler.

İzin dönemleri izin belgesinde yazılı olan İzin belgesi yenilemek için izin süresinin bitiminden bir ay önce Kurum il müdürlüğüne başvuru izin belgesinin yenileme isteğinde bulunmak gereklidir. Bu süre içinde ve daha sonra başvurulması halinde, yeni izin belgesi düzenlenene kadar faaliyette bulunulmayacaktır.

Özel İstihdam Büroları Başvuru Esnasında Verdikleri Teminatı Ne Zaman Tamamlayacaklardır?

Başvuru anında verilen teminat mektubu, bir sonraki yılın ilk iki ayında yeniden belirlenen rakama tamamlanacaktır. Örneğin, 2007 yılının aralık ayında izin verilen bürolar, 2008 yılının ilk iki ayında teminat tamamlayacaklardır.

İstatistik Bilgileri Kuruma Ne Zaman ve Nasıl Verilecek?

Bürolar üç aylık faaliyet dönemleri halinde istatistik bilgilerini Ocak-Mart; Nisan-Haziran; Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemleri olmak üzere yılda dört kez Kuruma göndereceklerdir.

İstatistik bilgileri dönem sonlarını takip eden ayın 20’sine kadar kendilerine verilen İŞKUR no ve şifre ile Kurum internet sayfasından gönderilmiş olacaktır.

Bürolardan alınan istatistik bilgileri derlenerek Kurum Internet sayfasında yayımlanmaktadır.

Özel İstihdam Büroları İstatistik Kavramları ve Terimleri Nedir?

Açık İş:
Özel istihdam bürolarına işverenlerden intikal eden “işyerlerindeki açık pozisyonlar” için eleman talebi.

Başvuru: Durumlarına (bilgi, ilgi ve yeteneklerine) uygun iş isteyenlerin iş bulmak üzere özel istihdam bürolarına şahsen veya internet vb. yollarla yaptıkları başvuru.

İşe Yerleştirme: Özel istihdam bürolarına işverenlerden intikal eden “işyerlerindeki açık pozisyonlar” için başvuran kişilerin, işvene gönderilmesini müteakip, kişinin işveren tarafından işe alınması.

Özel İstihdam Büroları Kimden Ücret Alacaklardır?

Özel istihdam büroları sadece işverenlerden ücret alacaklar, iş arayanlardan hiçbir ad altında menfaat temin edemeyecek ve ücret almayacakladır.

Ancak, Yönetmelikte belirlenecek meslekler ve üst düzey yöneticiler için işe yerleştirilenlerden ücret alınmasına izin verilebilir.

Özel İstihdam Bürosu İzni Aldıktan Sonra; Firmalarla Yapılacak Ücret Anlaşmalarında ve Ücret Alınabilecek Meslek ve İş Arayanlardan İşe Yerleştirme Karşılığı Alınacak Ücret Konusunda İŞKUR'un Belirlediği Bir Tarife Var mıdır?

Kurum tarafından tarife belirlenene kadar bürolar ile firmalar arasında ve ücret alınabilecek meslek ve iş arayan grubunda bulunanlardan, iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin karşılığında kendi aralarında belirlenecek ücret tarifesi uygulanacaktır. İlgili Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerinde bu konuda bir tarife bulunmamaktadır.

Nitelikli Personelde Aranan Kriterler Nelerdir?

Büroda çalışan ve çalışacak personelin özgeçmişleri Kuruma ibraz edilecektir. 

Bürolarda çalışacak personelin en az iki ön lisans mezunu olması veya istihdam, insan kaynakları, personel alımı gibi alanlarda tecrübeli olması ya da bu alanlarda sertifikalı eğitim almış olması gerekmektedir. Özgeçmişlerde kişisel bilgiler ile eğitim, iş tecrübesi, yetkinlikleri ile kimlik belgelerinin bir örneği yer alacaktır.

İşyeri Kaç Metrekare Olmalı? Bu konuda Standart Var mı?

İşyerinin fiziksel büyüklüğü ile ilgili bir kriter mevcut olmamakla birlikte, münhasıran ve iş arayanla görüşme yapılabilecek şartları haiz bir mekan ve/veya internet sayfasının bulunması gerekmektedir. işyerinin büroya ait olduğuna dair kira kontratı veya tapu belgesinin örneği Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Kurumca, işyerine ziyaret düzenlenerek işyerinin bulunduğu il/ilçedeki semtin/mahallin durumu, binanın durumu, il/ilçe merkezine yaklaşık uzaklığı, metrekare büyüklüğü hakkında genel bir değerlendirme yapılacaktır.

Özel İstihdam Büroları, Firma ve Kişilerle, Başka Bürolarla Çalışılamayacağı Konusunda Anlaşma Yapabilirler mi?

Bürolar, firma ve kişilerle başka bürolarla çalışılmayacağı konusunda anlaşma yapamazlar, bu tür anlaşmalar Yönetmelik hükümleri gereğince geçersiz anlaşma olarak değerlendirilecek ve izin belgesi iptal edilebilecektir.

Özel İstihdam Bürosu Açmak İçin Kurucu Olarak Başvuran Kişi, Özel İstihdam Bürosu Yetkisi IŞKUR'ca Verildikten Sonra, Bizzat Firmanın Başında Bulunup Orada Çalışmak Zorunda mı? Yoksa Firmada Çalışan Başka Bir Kişiye Noterden Yetki Vererek Yönetimi Ona Devredebilir mi?

Özel istihdam bürosu izin belgesi, yalnızca izin verilen gerçek veya tüzel kişiliklerce kullanılacak, devredilemeyecektir. Adına belge düzenlenen gerçek kişiler ile tüzel kişiliği idare, temsil ve ilzama yetkili olmasının yanısıra aynı zamanda tüzel kişiliğin ortağı veya hissedarı olanların ölüm ya da başka bir nedenle işyerinin kanuni mirasçılarına devir edilecek olması halinde ilgililerce gerekli bilgi ve belgelerle Kuruma başvurulacaktır.

Tüzel kişilikçe, tüzel kişiliği idare, temsil ve ilzama yetkili kişinin değişmesi halinde, yeni yetkiliye ait, TC kimlik belgesi örneği/yabancı uyruklular için yabancı kimlik numarası, 4 yıllık lisans diploması örneği, müflis veya konkordato ilan etmemiş olduğuna dair belgeyi ve özgeçmişi Kuruma ibraz edilecek ve Kurumca yapılan değerlendirme sonrasında izin verilmesi halinde faaliyete devam edilecektir.

Yetkililer, Kanunda yer alan koşullara uygun kişilere vekalet verebilirler.

Özel İstihdam Bürosu İzin Belgesi Hangi Durumlarda İptal Edilebilecektir?

Kurumca izin verilen izin belgeleri;

- Yurt dışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerinin Kuruma onaylatılmaması,

- Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgelerle işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri talebin tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kuruma verilmemesi,

- Kurum müfettişlerince istenilen bilgi, belge, kayıt ve defterleri onbeş gün içerisinde ibraz edilmemesi,

- İş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanılması iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edilmesi,

- Yönetmelikte öngörülenler dışında iş arayanlardan ücret alınmasına veya herhangi bir menfaat teminine yönelik sözlü ya da yazılı anlaşmalar, işgücünün sigortasız çalışması veya sendikaya üye olmaması ya da asgari ücretin altında ücret ödenmesi koşullarını taşıyan anlaşmalar, iş arayanın, diğer özel istihdam bürolarından veya Kurumdan hizmet almalarını engelleyen anlaşmalar yapılması,

- 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun gereği çalışma izni almayanlar için aracılık faaliyetinde bulunulması,

fiillerinin ayrı ayrı veya birlikte üç kez tekrarlanması halinde özel istihdam bürolarına verilen izinler iptal edilir.

Özel İstihdam Bürolarınca Hangi Kayıtların Tutulması Zorunludur?

Özel istihdam bürolarınca;

- Ücret alınabilecek mesleklerle ilgili yazılı sözleşmeler üç yıl,

- İş arayanlara ait kimlik, eğitim, meslek bilgileri iki yıl,

- İşe yerleştirilen kişilere ait kimlik, eğitim, mesleki bilgileri üç yıl,

- İşverenlerden alınan açık işlere ait eğitim, meslek ve iletişim bilgiler iki yıl,

- İstatistiki bilgilerin Kuruma teslim edildiğine dair belgeler iki yıl,

- Kurumca onaylanan yurtdışı iş sözleşmeleri beş yıl,

- Temsil ve ilzama yetkili kişi, kendisi dışında imza atabileceklere ilişkin düzenlenen belgeler iki,

kayıt altına alınacak ve saklanacaktır. Ayrıca, Kurum tarafından istenildiğinde ibraz edilecektir.


Özel İstihdam

Okunma Sayısı : 42554